Posted on / by sofia sofia / in Ανακοινώσεις

Εργασιακή απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών 8μηνης διάρκειας στο Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κλιματικής Αλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ προσφέρει την ευκαιρία σε έναν/μία μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ή απόφοιτο/τη μεταπτυχιακού προγράμματος με συναφές αντικείμενο, να απασχοληθεί έναντι αμοιβής στο Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κλιματικής Αλλαγής του Ταμείου αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των σπουδών του, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Αντικείμενο Απασχόλησης:

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών υποστήριξης του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κλιματικής Αλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ. Μεταξύ αυτών είναι:

 • Ενεργή εμπλοκή στην εφαρμογή της Στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και κριτηρίων ESG στην καθημερινή λειτουργία όλων των τμημάτων.
 • Συμμετοχή στη συλλογή στοιχείων για τη διαμόρφωση του Απολογισμού Βιωσιμότητας του ΤΑΙΠΕΔ και στην εκτίμηση του ανθρακικού του αποτυπώματος.
 • Συμμετοχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών όρων και των αρχών της αειφορίας στην ωρίμανση ακινήτων και λιμενικών υποδομών/μαρινών.
 • Ενεργό εμπλοκή στη διαμόρφωση στρατηγικής λιμένων για το μετασχηματισμό τους σε πρότυπα πράσινα και καινοτόμα λιμάνια μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις, ομάδες εργασίας και συναντήσεις που αφορούν τις εργασίες/δραστηριότητες του τμήματος.
 • Συμμετοχή στην αναζήτηση, αξιολόγηση και αναγνώριση διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ταμείου και ενεργό εμπλοκή στη διαμόρφωση προτάσεων για υποβολή σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Να είναι απόφοιτοι ή να βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης μεταπτυχιακού προγράμματος πάνω σε τομείς βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης ενέργειας, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής και οικονομίας. Ειδίκευση στους ανωτέρω τομείς σχετικά με θέματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης και λιμένων υποδομών, χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων, θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη, εξωτερικούς συνεργάτες και δημόσιους φορείς.
 • Προσωπική ακεραιότητα και υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρεται:

 • 8μηνη σύμβαση.
 • Ευέλικτο, φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δυνατοτήτων.
 • Ομαδικό περιβάλλον με έμφαση στη συνεργασία που μοιράζεται τις γνώσεις και καινοτομεί.
 • Εφόδια για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:
  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό (εφόσον υπάρχει) επίπεδο.
  3. Συστατική επιστολή καθηγητή.
  4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter).

Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanresources@hraf.gr

 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου που του έχουν ανατεθεί για τον σκοπό αυτόν, αλλά και την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» του ν. 4799/2021 (Α’ 78), τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου, λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs)».

Το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών που συμβάλουν  στην επίτευξη των στόχων αυτών. Φροντίζει για την υλοποίηση δράσεων και ενθάρρυνση στρατηγικών συνεργασιών με κατάλληλους φορείς για την ενίσχυση των Στρατηγικών Στόχων που έχει θέσει το Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG και αφορούν ενδεικτικά σε προώθηση των βιώσιμων χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα, της Γαλάζιας Οικονομίας, της Πράσινης Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Επιπλέον, παρακολουθεί τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από θέματα που σχετίζονται με τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, τα κριτήρια ESG, την κλιματική αλλαγή και τις νέες πράσινες τεχνολογίες, με στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη προσαρμογή του Ταμείου στις νέες συνθήκες αλλά και η ενημέρωση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του, γύρω από τα ταχέως εξελισσόμενα αυτά πεδία που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις των εταιρειών.