Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι απαραίτητη η εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας (ΔΕ), η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Η ΔΕ αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του προγράμματος που αποσκοπεί στην σε βάθος ενασχόληση του φοιτητή με συγκεκριμένο θέμα και παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στην ολοκληρωμένη γραπτή και προφορική παρουσίασή του. Η φύση της εργασίας μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές: πειραματική, δηλ. διενέργεια και επεξεργασία μετρήσεων εργαστηρίου ή πεδίου,

 • υπολογιστική, δηλ. κατάστρωση, βελτίωση ή εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων,
 • βιβλιογραφική/συνθετική, δηλ. συγκέντρωση, κριτική & σύνθεση υπάρχουσας πληροφορίας,
 • ή συνδυασμός των παραπάνω.

Η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 • Η ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) μπορεί να γίνει μετά το τέλος τoυ 2ου εξαμήνου με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μαθήματα του ΔΠΜΣ.
 • Για μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι επανεγγράφονται και στο 3ο ή 4ο εξάμηνο για την παρακολούθηση μαθημάτων του 1ου ή του 2ου εξαμήνου, αντίστοιχα, αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) για τυχόν ανάληψη της ΔΕ από την έναρξη του 3ου εξαμήνου.
 • Αν η μεταπτυχιακή ΔΕ δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 3ου εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το 4ο εξάμηνο.

Το κείμενο της μεταπτυχιακής ΔΕ συντίθεται με επεξεργασία κειμένου έκτασης της τάξης των 80-150 σελίδων.

Η δομή της ΔΕ πρέπει να οργανώνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Εξώφυλλο και (όμοιο) εσώφυλλο
 • Πρόλογος
 • Πίνακας περιεχομένων (με αρίθμηση σελίδων)
 • Περίληψη (300 έως 500 λέξεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.)
 • Extended Abstract (Εκτεταμένη περίληψη 1200-2000 λέξεων στα αγγλικά ή/ελληνικά)
 • Εισαγωγή
 • Τα κυρίως μέρη της εργασίας
 • Αποτελέσματα, με το σχετικό σχολιασμό
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία – Αναφορές
 • Παραρτήματα (π.χ. με αναλυτικούς πίνακες μετρήσεων ή αποτελεσμάτων υπολογιστικών προσομοιώσεων).

Το κείμενο της μεταπτυχιακής ΔΕ συντίθεται με επεξεργασία κειμένου σε λογότυπο της έγκρισης της ΕΔΕ, υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα και περιλαμβάνει οπωσδήποτε σύνοψη 1.200 έως 2.000 λέξεων, πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφικές αναφορές και περίληψη 300 έως 500 λέξεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η ΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, ενδεικτικά (ανάλογα και με το αντικείμενο της εργασίας):

 • Εισαγωγή, με τοποθέτηση του αντικειμένου/προβλήματος, διατύπωση των στόχων της εργασίας και περιγραφή της δομής και επί μέρους περιεχομένων.
 • Συνοπτική βιβλιογραφική παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων της υπάρχουσας σχετικής γνώσης διεθνώς.
 • Την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
 • Τα αποτελέσματα και τα κύρια ευρήματα της εργασίας.
 • Συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προυπάρχουσα γνώση και τις αντικειμενικές δυνατότητες και περιορισμούς των μεθόδων που εφαρμόστηκαν.
 • Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων.
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΔΕ, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.
 • Η ΣΕ με βάση την αίτηση, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Η εξεταστική επιτροπή περιλαμβάνει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και άλλα μέλη ΔΕΠ ή εκπαιδευτικού προσωπικού ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 • Με πρόταση του επιβλέποντα, τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ του μπορούν να επικουρούν επιστημονικά διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΜΠ ή προσκεκλημένοι διδάσκοντες εκτός ΕΜΠ.
 • Είναι δυνατόν, επίσης, να συμμετέχει επικουρικά τεχνικό προσωπικό (ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, κ.ά.) για την εργαστηριακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών ΔΕ, όπου αυτό απαιτείται.

Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής ΔΕ προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών εξεταστών στην κλίμακα 1-10 και στρογγυλεύεται στην μισή κλασματική μονάδα, με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5,5 (πέντε και 50%).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι (1) Όγκος έργου και πρωτοβουλία (βαρύτητα=25%), (2) Εμβάθυνση και συμβολή στο θέμα (βαρύτητα=40%), και (3) Γραπτή και προφορική παρουσίαση (βαρύτητα=35%).

Μετά την έγκριση της μεταπτυχιακής ΔΕ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει αντίτυπο και ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αρχείο της εργασίας του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ.

Οι ΔΕ που εγκρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.