Υποβολή Στοιχείων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Υποβάλλονται εντός προθεσμίας  σε ηλεκτρονική μορφή στο email: postgrad@hydro.ntua.gr τα ακόλουθα στοιχεία:

I. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο. Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε τη ως ένα αρχείο ονομάζοντάς το I_AITHSH_ONOMA_EPONYMO_2023_24.pdf.

II. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023. Ζητήστε από τη Σχολή προέλευσης αντίγραφο του πτυχίου σας ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία και στείλτε ως ένα αρχείο ονομάζοντάς το II_PTYXIO_ONOMA_EPONYMO.pdf.

III. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, το οποίο συνοδεύεται από Πίνακα Βαθμολογίας Μαθημάτων. Ζητήστε από τη Σχολή προέλευσης το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων και στείλτε το ως ένα αρχείο ονομάζοντάς το III_VATHMOLOGIA_SXOLIS_ONOMA_EPONYMO.pdf.

Επίσης, με βάση το προηγούμενο συμπληρώστε οι ίδιοι το αρχείο EXCEL (βλ. υπόδειγμα) και στείλτε το αφού το ονομάσετε III_VATHMOLOGIA_ ONOMA_EPONYMO.xls.

IV. Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass. Στείλτε το βιογραφικό σημείωμά σας ως ένα αρχείο που θα ονομάσετε IV_CV_ONOMA_EPONYMO.pdf.

V. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2. Στείλτε το πιστοποιητικό (ή τα πιστοποιητικά) σε ένα αρχείο που θα ονομάσετε V_English_certificate_ONOMA_EPONYMO.pdf.

VI. Δυο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο. Συμπληρώστε το έντυπο συστατικής επιστολής με τα στοιχεία σας και στείλτε το στα 2 άτομα που σας συστήνουν, ζητώντας από αυτά να το συμπληρώσουν και να το στείλουν ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που δεν στέλνετε οι ίδιοι.

VII. Οιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας, όπως π.χ. βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας. Στείλτε τα στοιχεία αυτά αφού τα συγκεντρώσετε σε ένα αρχείο που θα ονομάσετε VII_LOIPA_ONOMA_EPONYMO.pdf.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στην ονομασία των αρχείων στη θέση του ONOMA_EPONYMO γράφετε το όνομά σας (ΟΝΟΜΑ) και το επώνυμό σας (EPONYMO)

Τα παραπάνω (εκτός του VI) υποβάλλονται με ένα μόνο email με τίτλο «Υποβολή υποψηφιότητας ONOMA_EPONYMO» στη διεύθυνση: postgrad@hydro.ntua.gr εντός προθεσμίας.

.