Σύμβουλος Σπουδών

Η ΕΔΕ ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα Σύμβουλο Σπουδών, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται και κατευθύνει το μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων στα οποία εγγράφεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Επίσης, παρακολουθεί την εν γένει πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΔΠΜΣ.