Ο Στόχος του ΔΠΜΣ

Καθοριστική προϋπόθεση για την χάραξη και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής για τους παραπάνω σκοπούς πολιτικής νερών είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των προκλήσεων. Δεν είναι αναγκαία μόνον η συνδυασμένη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών πλευρών της διαχείρισης αλλά και η συνεξέταση συναφών πολιτικών (ενεργειακών, αγροτικών κ.λπ.), η αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. οικονομικών) και η προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων χρηστών νερού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στη λήψη των αποφάσεων.

Μια τέτοιου είδους ολοκληρωμένη προσέγγιση προϋποθέτει την κατάρτιση στελεχών με κατάλληλο συνδυασμό εξειδίκευσης και διεπιστημονικότητας και την προώθηση της έρευνας στα συναφή επιστημονικά πεδία. Τις ανάγκες αυτές φιλοδοξεί να καλύψει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” του ΕΜΠ.