Διάρκεια Σπουδών και Πιστωτικές Μονάδες

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 εξάμηνα μαθημάτων, το χειμερινό και το εαρινό, και 1 εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (≥90 ECTS) απαιτούνται:

  • η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα (≥60 ECTS) και
  • η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).