Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Συντονιστική Επιτροπή

To ΔΠΜΣ διοικείται από Διευθυντή και Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών [ΕΠΣ] η οποία αντικατέστησε την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) σύμφωνα με τον Ν.4835/21.7.2022.

Τα μέλη της ΕΠΣ ορίζονται από τις συμμετέχουσες Σχολές. Η ΕΠΣ είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του ΔΠΜΣ  και ιδίως συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών  στο ΔΠΜΣ,  αναθέτει διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ,  εισηγείται προς τη Σύγκλητο τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του ΔΠΜΣ καθώς και την παράταση διάρκειας  του ΔΠΜΣ.  Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία του ΔΠΜΣ  ενώ είναι το αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού, τροποποιήσεών του και εισήγησή του προς έγκριση από την ΕΠΣ. Επιπλέον, εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών.

Από την ίδρυση του ΔΠΜΣ (Σεπτέμβριος του 1998) διετέλεσαν Διευθυντές του ΔΠΜΣ οι ακόλουθοι:

1998-2004 Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος.
2004-2008 Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου.
2008-2010 Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης.
2010-2014 Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου.
2014-2016 Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου.
2016-2022 Καθηγητής Α. Στάμου.
2022-2024 Καθηγητής Δ. Μαμάης

Διευθυντής

null

Όνομα-Επώνυμο: Δανιήλ Μαμάης
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 901
E-mail: mamais@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ποιότητας υδάτινου περιβάλλοντος και επεξεργασία νερού και λυμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.eyt.gr/z/index.php/daniel-mamais

Μέλη ΕΠΣ & ΣΕ

null

Όνομα-Επώνυμο: Ανδρέας Καλλιώρας
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 098
E-mail: kallioras@metal.ntua.gr
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία υδροφορέων
Ιστοσελίδα: http://www.metal.ntua.gr/?team_member=ανδρέας-καλλιώρας
Γραφείο: Γραφείο 1.18, Κτήριο Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Διεύθυνση: Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μετ.-Μετ., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.K. 15780 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Δανιήλ Μαμάης
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 901
E-mail: mamais@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ποιότητας υδάτινου περιβάλλοντος και επεξεργασία νερού και λυμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.eyt.gr/z/index.php/daniel-mamais
Γραφείο: Κτίριο Υδραυλικής, Γραφείο 402
Διεύθυνση: Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.K. 15780 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Ευάγγελος Μπαλτάς
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 883
E-mail: baltas@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Υδρολογία και Ποσοτική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ιστοσελίδα: http://www.chi.civil.ntua.gr/?p=2520
Γραφείο: Κτίριο Αντοχής Υλικών Πτέρυγα Α, 4ος Όροφος
Διεύθυνση: Εργαστήριο Υδρολογίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.K. 15780 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Βασιλική Τσουκαλά
Tηλέφωνο: 0030 210 77 2 2372
E-mail: tsoukala@mail.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
Ιστοσελίδα: http://lhw.civil.ntua.gr
Γραφείο: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, 1ος όροφος
Διεύθυνση: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.K. 157 80 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Βασίλειος Α. Τσιχριντζής
Tηλέφωνο: 0030 210 772 2620
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
E-mail: tsihrin@survey.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία
Ιστοσελίδα: http://www.survey.ntua.gr/el/dep/tsixrintzis-vasileios
Γραφείο: Κτίριο Βέη, Γραφείο Β.123
Διεύθυνση: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα