Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων και Αποδοχής της Συμμετοχής τους

Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία για συμμετοχή στο πρόγραμμα, γίνεται μια αρχική επιλογή υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη δια ζώσης από τις 3 Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΑ), μια για κάθε ειδίκευση, που συγκροτούνται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των συνεντεύξεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Οι ΕΑ αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια επιλογής και εισηγούνται στην ΕΠΣ την κατάταξή τους.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ΕΑ αποφασίζει και δημοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί ως εισακτέοι υποβάλλουν απαραίτητα τη δήλωση αποδοχής. Όσοι δεν την υποβάλλουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ και καλούνται για την υποβολή της δήλωσης αποδοχής οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης.