Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων και Αποδοχής της Συμμετοχής τους

Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία για συμμετοχή στο πρόγραμμα, γίνεται μια αρχική επιλογή υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη δια ζώσης από τις 3 Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΑ), μια για κάθε ειδίκευση, που συγκροτούνται από την ΕΔΕ. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των συνεντεύξεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Οι ΕΑ αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια επιλογής και εισηγούνται στην ΕΔΕ την κατάταξή τους.

Η ΕΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ΕΑ αποφασίζει και δημοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί ως εισακτέοι υποβάλλουν απαραίτητα τη δήλωση αποδοχής. Όσοι δεν την υποβάλλουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ και καλούνται για την υποβολή της δήλωσης αποδοχής οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης.